Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında TBB 2023/30 Sayılı Duyurusu

5.04.2023 13:34:09
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 30.03.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/30

 

Konu : Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında.

05.08.2017 gün ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği”nin 7. maddesinin 4, 7 ve 9. fıkraları; 11. maddesi; 12/5. maddesi; 18. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi; 22. maddesinin 6 ve 7. fıkraları; 29. maddesinin 2. fıkrası; 32. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresi ile 4. fıkrası; 48. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer alan “… veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,” ibaresi; 65/2. maddesinin iptali istemiyle açtığımız davada;

Danıştay 10. Dairesinin örneğini ekte sunduğumuz, 22.06.2022 tarih E.2017/2629, K.2022/3442 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 32. maddesi, 2. fıkrasında yer alan “Aksi kararlaştırılmamışsa…” ibaresini, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin 13. ve 20. fıkralarında kurala bağlanan “uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği” kuralının, istisnası olmamasına rağmen istisnasını teşkil ederek kanunda öngörülmeyen ve düzenleme yapma yetkisini aşar nitelikte olduğu ve hukuki belirlilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle oyçokluğuyla iptaline karar vermiştir.

Yönetmeliğin dava konusu edilen tüm maddelerinin iptali için temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususunu bilgilerinize sunar, durumun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

Eki : Karar

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında
  29.05.2023 10:39:02
 • 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu
  11.04.2023 17:24:03
 • T.C. Yargıtay Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Plan Anketi Hakkında TBB 2023/31 Sayılı Duyurusu
  5.04.2023 13:37:47
 • Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’nin Kısmen İptali Kararı Hakkında TBB 2023/30 Sayılı Duyurusu
  5.04.2023 13:34:09
 • 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.... TBB 2023/25 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:17:01
 • Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurularında Baro Pulu Ödemelerinin Baro Kart Aracılığıyla Online Olarak Yapılması Hakkında TBB 2023/23 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:13:02
 • Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hakkında TBB 2023/22 Sayılı Duyurusu
  13.03.2023 16:09:33
 • Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında TBB 2023/15 Sayılı Duyurusu
  13.02.2023 10:20:26