Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu

12.06.2022 09:44:59
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 30.05.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/42

Konu : Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yönelik Tavsiye Kararı Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 26.04.2022 tarih ve 2022/5786-S.22.8808 sayılı tavsiye kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Sözü edilen kararda, avukatın “müvekkili adına ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için taşınmaz maliklerine ait T.C. kimlik numaralarını Tapu Müdürlüğünden talep ettiği, Tapu Müdürlüğü tarafından ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili alt mevzuatı gerekçe gösterilerek başvuranın talebinin reddedildiği, oysa başvuranın İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen yetki kapsamında dava açabilmesi için bahse konu bilgilere ihtiyaç duyduğunun açık olduğu ve bu bilgileri edinememesi durumunda davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla karşılaşabileceği, bu durumun ise hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açabileceği ve mahkemeye erişim hakkına engel teşkil edebileceği” ifade edilerek, “ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda” Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Son Duyurular

 • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında TBB 2022/50 Duyuru Sayılı Duyurusu
  11.07.2022 14:39:45
 • 6183 Sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması hk. TBB sayılı duyurusu.
  27.06.2022 15:22:43
 • Avukatın, ortaklığın giderilmesi davası açabilmesi için ihtiyaç duyduğu taşınmaz paydaşlarına ait T.C. kimlik numaralarının öğrenilmesine yönelik bilgi talebinin yerine getirilmesi hususunda TBB 2022/42 sayılı duyurusu
  12.06.2022 09:44:59
 • 27.05.2022 tarihinde SGK mevzuatında yapılan değişiklik hk. TBB 2022/44 sayılı duyurusu.
  9.06.2022 16:18:42
 • Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Üretim ve Uygulama Yönergesinin İptali Hakkında TBB 2022/38 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:54:20
 • Elektronik Tebligat Adreslerinin Teslimine İlişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Yazısı Hakkında TBB 2022/37 sayılı duyurusu
  24.05.2022 10:50:38
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08