Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında TBB 2022/14 sayılı duyurusu

16.02.2022 10:32:37
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 15.02.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/14

 

Konu: Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında.

 

Bilindiği üzere, 7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesine eklenen “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlükleri dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Türkiye Sigorta Birliğinin duyurumuz ekinde gönderilen yazısında özetle, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin taraf oldukları davaları kaybetmeleri halinde veya uzlaşma durumlarında, karşı tarafın avukatına ait vekalet ücretlerinin bu şirketler tarafından gelir vergisi stopajı ve KDV tevkifatı tutarları kesilerek avukata veya icra ve iflas müdürlüklerine ödendiği, bununla birlikte bazı avukatlar tarafından bahse konu ödemelere ilişkin ilgili şirketlere makbuz düzenlenmediği veya geç düzenlendiği veya bazı avukatların makbuz düzenlemeyi reddettiği, söz konusu gecikme veya makbuz düzenlenmemesi durumları nedeniyle şirketlerin düzeltme beyannameleri vermek zorunda kaldıkları veya ceza/gecikme faizi ile karşı karşıya kaldıklarına ilişkin sorunlarının çözümü ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş talep edildiği belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın cevabi görüş yazısında “avukatın makbuz düzenlememesi veya bilgileri vermekten imtina etmesi durumunda da durumun vergi dairesine bildirilerek vergi dairesinden destek alınması mümkündür. Serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi ve borçluya (davayı kaybedene) ulaştırılması avukatın yükümlülüğünde olup, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili cezai hükümlerinin uygulanacağı tabidir” şeklinde değerlendirmede bulunulduğu görülmektedir.

Makbuzun düzenlenmesi ve ödeme yapan kuruma ulaştırılmasının ilgili avukatın sorumluluğunda olması, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunun ödemeyi yapan şirketlerin vergisel anlamda sorumluluklarını doğurabileceğinden, kendilerine makbuz düzenlemeyen ve ulaştırmayan avukatları vergi dairelerine bildirmek durumunda kalabilecekleri hususunu bilgilerinize sunar, konunun Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Türkiye Sigorta Birliğinin 02.02.2022 tarihli yazısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı

 

Son Duyurular

 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında TBB 2022/34 Sayılı Duyurusu
  27.04.2022 10:36:54
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/27 Sayılı Duyurusu
  21.04.2022 10:50:08
 • TBB İktisadi İşletmesi tarafından satışa sunulan e-imza satış fiyatı hk. 2022/20 sayılı duyuru
  1.04.2022 09:25:04
 • UNHCR işbirliğinde kurulan Tercüme Destek Hattı hk.TBB 2022/19 sayılı duyurusu
  22.03.2022 11:46:09
 • Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında TBB'nin 2022/15 sayılı duyurusu
  2.03.2022 16:27:09
 • Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında TBB 2022/14 sayılı duyurusu
  16.02.2022 10:32:37
 • Adli ve İdari Yargı Birimlerince Hazine Aleyhine Hükmedilen Ödemeler Hakkında TBB 2022/13 Sayılı Duyurusu
  10.02.2022 13:15:12
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/1342 sayılı Kararı Hakkında TBB 2022/9 Sayılı Duyurusu
  8.02.2022 08:45:45